flag Судова влада України

В ході реформування судової системи цей суд припинив роботу

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом голови Київського апеляційного господарського суду 
від « 03 » липня 2017 року № 33

 

 

ПОЛОЖЕННЯ
про забезпечення доступу до публічної інформації у

Київському апеляційному господарському суді

 

Розділ 1. Загальні положення.

1.1. Це Положення розроблено на виконання Закону України "Про доступ до публічної інформації" від 13.01.11 № 2939-VI та визначає порядок доступу до публічної інформації у Київському апеляційному господарському суді (далі – Суд).

1.2. Визначення понять:

1.2.1. Запит на інформацію – це прохання особи чи групи осіб в усній, письмовій чи іншій формі надати публічну інформацію, що знаходиться у володінні Суду;

1.2.2. Електронний запит на інформацію – запит на інформацію у вигляді електронного документа;

1.2.3. Публічна інформація – це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі здійснення Судом повноважень, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні Суду;

1.2.4. Запитувачі інформації – фізичні, юридичні особи, крім суб’єктів владних повноважень, об’єднання громадян без статусу юридичної особи;

1.2.5. Звернення громадян – викладені в письмовій або усній формі пропозиції (зауваження), заяви (клопотання) і скарги;

1.2.6. Суб’єкт владних повноважень – орган державної влади, орган місцевого самоврядування, їхня посадова чи службова особа, інший суб’єкт при здійсненні ними владних управлінських функцій на основі законодавства, в тому числі на виконання делегованих повноважень.

1.3. Правове регулювання відносин, пов’язаних із забезпеченням доступу до публічної інформації у Суді, здійснюється відповідно до законів України "Про доступ до публічної інформації", "Про захист персональних даних", "Про інформацію", "Про судоустрій і статус суддів", "Про доступ до судових рішень", "Про запобігання корупції", Положення про автоматизовану систему документообігу суду, затвердженого рішенням Ради суддів України від 26.11.2010 № 30.

1.4. Дія цього Положення не поширюється:

- на надання інформації, отриманої або створеної при здійсненні судочинства Судом, при виконанні судових рішень, на відносини щодо отримання інформації суб’єктами владних повноважень при здійсненні ними своїх функцій;

- на відносини у сфері звернень громадян, що регулюються спеціальними законами.

1.5. Суд не є розпорядником інформації за запитами на інформацію стосовно інших органів влади, установ та організацій України, органів влади інших держав, міжнародних організацій.

1.6. Не належить до публічної інформації:

- інформація, що не відображена та не задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях і її відображення та документування не передбачено чинним законодавством;

- внутрішньо-організаційна інформація, в тому числі внутрівідомча службова кореспонденція;

- доповідні та службові записки, рекомендації, проекти будь-яких документів тощо;

- інформація, що міститься в матеріалах судових справ;

- інформація, яка може бути отримана шляхом узагальнення, аналітичної обробки даних або потребує її створення в інший спосіб;

- інша інформація, що відноситься до затвердженого наказом голови  Суду переліку відомостей, що становлять службову інформацію, та які можуть міститися в документах з організації діяльності Суду.

1.7. Інформація, що стосується розгляду конкретної справи, надається лише учасникам судового процесу у відповідній справі.

1.8. Апарат Суду не виконує функції розпорядника щодо направлення запиту належному розпоряднику, на якого не поширюється дія Закону.

 

Розділ 2. Забезпечення доступу до публічної інформації про діяльність Суду.

 2.1. Доступ до публічної інформації про діяльність Суду забезпечується:

2.2. Публічна інформація про діяльність Суду надається у формі, визначеній законодавством.

2.3. У випадку якщо форма надання публічної інформації законодавством не передбачена, інформація надається запитувачу у тій самій формі, в якій оформлено запит, якщо запитувач не просить надати її в іншій формі. У разі неможливості надання вказаної інформації у запитуваній формі, інформація надається в тому вигляді, в якому вона зберігається в Суді.

2.4. Публічна інформація надається в усній формі фізичним, юридичним особам, об’єднанням громадян під час особистого прийому.

2.5. Запити на інформацію по телефону здійснюються за номером телефону інформаційного центру Суду.

2.6. Доступ до публічної інформації обмежується, якщо вказана інформація віднесена до інформації з обмеженим доступом (конфіденційна, таємна, службова інформація).

2.7. Особами, відповідальними за надання відомостей за запитами на інформацію є керівники структурних підрозділів апарату Суду, які надають запитувану інформацію до відділу організаційного забезпечення роботи Суду та розгляду звернень  (далі – відділ організаційного забезпечення) для підготовки проекту відповіді.

2.8. Надання публічної інформації про діяльність Суду, а також розміщення вказаної інформації на веб-сайті Суду, інформаційних стендах, інших носіях забезпечують керівники структурних підрозділів апарату Суду в межах своєї компетенції за такими напрямами діяльності:

2.8.1. Начальник управління автоматизованого документообігу суду та моніторингу виконання документів:

- інформація, що надається учасникам судового процесу в усній формі;

2.8.2. Начальник відділу управління персоналом та антикорупційного моніторингу:

- інформація про вакансії, порядок та умови проходження конкурсу на заміщення вакантних посад, інші персональні дані та відомості з урахуванням вимог законодавства про захист персональних даних та про доступ до публічної інформації.

2.8.3. Начальник управління фінансового забезпечення та бюджетного планування:

- інформація про бюджет за бюджетними програмами з деталізацією за кодами економічної класифікації видатків бюджету або класифікації кредитування бюджету;

- інформація про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми.

2.8.4. Начальник управління аналітично-статистичного забезпечення роботи суду:

- про висновки на проекти нормативно-правових актів, які стосуються судової системи та діяльності Суду;

- інформація про узагальнення судової практики;

- інформація про статистичні дані роботи Суду.

2.8.5. Начальник господарського відділу:

- інформація про матеріально-технічне забезпечення Суду, утримання, експлуатацію, ремонт, обслуговування території; 

- господарське забезпечення заходів, які проводяться Судом;

- інформація про створення працівникам безпечних умов праці, охорону праці та техніку безпеки, пожежну безпеку.

2.8.6. Начальник відділу адміністрування баз даних та захисту інформації:

- інформація про інформаційно-телекомунікаційні системи, бази даних Суду;

- інформація щодо технічних питань роботи КП "ДСС".

2.8.7. Начальник відділу організаційного забезпечення роботи суду та розгляду звернень:

- інформація про нормативно-правові засади діяльності Суду;

- інформація про прийом громадян керівництвом Суду;

- інформація щодо питань основної діяльності Суду.

 

Розділ 3. Надання публічної інформації про діяльність Суду.

3.1. Оприлюднення публічної інформації в засобах масової інформації
здійснюється відповідно до законів України "Про судоустрій і статус суддів", "Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування в Україні у засобах масової інформації", "Про доступ до публічної інформації", "Про інформацію", "Про друковані засоби масової інформації", "Про телебачення і радіомовлення", "Про інформаційні агентства".

3.2. Порядок взаємодії Суду з представниками засобів масової інформації визначено у додатку № 1 до Положення.

3.3. Відділ організаційного забезпечення роботи Суду та розгляду звернень забезпечує оприлюднення на веб-сайті Суду інформації, підготовленої структурними підрозділами апарату Суду з урахуванням вимог Закону України "Про доступ до публічної інформації".

3.4. Розміщенню на офіційному веб-сайті Суду підлягає інформація, визначена у додатку № 1 до рішення Ради суддів судів України від 06.10.2016 року № 68.

3.5. Рішення Суду розмішуються в Єдиному державному реєстрі судових рішень відповідно до Закону України "Про доступ до судових рішень".

3.6. У приміщенні Суду на інформаційних стендах розміщується така інформація:

3.7. Запитувач має право звернутися до Суду із запитом на інформацію, вимоги щодо оформлення якого визначені Законом України "Про доступ до публічної інформації".

3.8. З метою спрощення процедури оформлення письмових запитів на інформацію особа може подавати запит шляхом заповнення відповідних форм запитів на інформацію, які можна отримати на офіційному веб-сайті Суду (додатки 4 та 5 до Положення).

3.9. У разі якщо з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит, його має оформити працівник відділу документального забезпечення, обов’язково зазначивши в запиті своє ім’я, контактний телефон. Копія такого запиту надається особі, яка його подала.

 

Розділ 4. Порядок реєстрації, опрацювання запитів на інформацію та відповідей на них.

4.1. Запити на інформацію, що надходять на адресу Суду, приймаються і реєструються у відділі документального забезпечення відповідно до Інструкції з діловодства в господарських судах України з урахуванням вимог цього Положення.

4.2. Запити на інформацію (у тому числі звернення громадян, що містять запити на інформацію) реєструються в КП "ДСС" в електронному журналі реєстрації  запитів щодо надання інформації на запит та отримання публічної інформації.

4.3. Після отримання та реєстрації вхідної кореспонденції канцелярія Суду виокремлює запити на інформацію і невідкладно передає їх керівнику апарату Суду, за його відсутності заступнику керівника апарату.

4.4. У випадках коли запит містить прохання надати інформацію, яка стосується різних напрямів діяльності Суду, відповідальними за надання такої інформації визначаються керівники усіх відповідних структурних підрозділів Суду згідно з напрямами діяльності, визначеними пунктом 2.8. цього Положення.

4.4.1. За рішенням керівника апарату Суду відповідальним за надання інформації на такий запит може бути визначено одного із керівників відповідних структурних підрозділів. У такому випадку співвиконавці зобов’язані не пізніше чотирьох робочих днів з дня отримання судом запиту надати необхідні відомості визначеному відповідальному виконавцю із подальшим спрямуванням до відділу організаційного забезпечення.

4.5. Запит на інформацію з відповідною резолюцією керівника апарату  Суду опрацьовується у Канцелярії Суду, після чого невідкладно передається виконавцю.

4.6. Електронні запити на інформацію надсилаються на електронну пошту Суду inbox@kia.arbitr.gov.ua.

4.7. Прийом електронних запитів на інформацію здійснює відповідальний працівник апарату Суду кожного робочого дня згідно з розкладом роботи.

4.8. Відповіді на запити на інформацію, що надсилаються запитувачу інформації електронною поштою, роздруковуються на паперовому носії в одному примірнику, підписуються керівником апарату Суду, за його відсутності заступником керівника апарату, та передаються до Канцелярії для їх реєстрації та опрацювання у загальному порядку. Електронна копія відповіді розмішується виконавцем в локальній комп’ютерній мережі Суду.

4.9. Відповіді на запити на інформацію, що надсилаються запитувачу інформації електронною поштою, Канцелярія надсилає запитувачам інформації з електронної пошти Суду – inbox@kia.arbitr.gov.ua. Примірник відповіді на паперовому носії залишається у відділі організаційного забезпечення роботи суду та розгляду звернень для зберігання та подальшого використання відповідно до номенклатури.

 

Розділ 5. Порядок надання інформації про діяльність Суду.

5.1. Відповідь на запит, що містить прохання про надання інформації з різних напрямів діяльності Суду, виконавцями якого визначено кілька осіб, а відповідальним за надання відповіді – одного з них, а також відповідь з відмовою в наданні інформації з підстав, передбачених підпунктом 5.4 цього Положення, надається за підписом керівника апарату Суду, а за його відсутності заступника керівника апарату.

5.2. Відповідь на запит повинна містити запитувану інформацію або мотивовану відмову в наданні такої інформації. У відповіді на запит вказуються найменування, поштова адреса Суду, виконавець, а також реєстраційний номер і дата.

5.3. У випадку якщо запитувана інформація про діяльність Суду належить до інформації з обмеженим доступом, у відповіді на запит вказуються вид, найменування, номер і дата прийняття акта, відповідно до якого доступ до зазначеної інформації обмежений. У разі якщо частина запитуваної інформації належить до інформації з обмеженим доступом, а інша частина є загальнодоступною, надається запитувана інформація, за винятком інформації з обмеженим доступом.

5.4. Суд має право відмовити в задоволенні запиту в таких випадках:

5.4.1. Якщо він не володіє і не зобов’язаний відповідно до його компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит;

5.4.2. Інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом;

5.4.3. Не дотримано вимог до запиту на інформацію, передбачених частиною п’ятою статті 19 Закону України "Про доступ до публічної інформації", відповідно до якої запит на інформацію має містити:

- ім’я (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв’язку, якщо такий є;

- загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;

- підпис і дату за умови подання запиту в письмовій формі.

5.5. Інформація на запит надається безкоштовно.

5.6. Відповідь на запит на інформацію має бути надіслана не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту Судом.

5.6.1. У разі якщо запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, щодо стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статись і загрожують безпеці громадян, відповідь має бути надана не пізніше 48 годин з дня отримання запиту.

5.6.2. У разі якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду запиту може бути продовжений до 20 робочих днів. Про продовження строку виконавець повідомляє запитувача в письмовій формі не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту.

5.7. У разі якщо запит, поряд з проханням надати публічну інформацію, містить прохання надати також інформацію, що не відноситься до публічної, то відповідь на питання, які не відносяться до публічної інформації, може бути направлена заявнику окремо у терміни, передбачені чинним законодавством, про що запитувач повідомляється у відповіді на інформаційний запит.

5.7.1. У разі надходження кореспонденції, що одночасно містить запит на інформацію, та заяви, клопотання, пропозиції тощо, оригінал такої кореспонденції розглядається за правилами, встановленими Законом України "Про доступ до публічної інформації", а його копія в частині інших питань – Законом України "Про звернення громадян". У разі надходження кореспонденції, яка містить вимогу про отримання інформації, але за своїм характером не є запитом на публічну інформацію, така кореспонденція розглядається за правилами, встановленими Законом України "Про звернення громадян".

  

Додаток № 1

до Положення про забезпечення доступу до публічної інформації у Київському апеляційному господарському суді 

 

ПОРЯДОК

взаємодії Київського апеляційного господарського суду

з представниками засобів масової інформації

 

 1. Взаємодія Київського апеляційного господарського суду (далі - Суд) з засобами масової інформації (далі – ЗМІ) відбувається відповідно до Конституції України, законів України "Про судоустрій і статус суддів", "Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування в Україні у засобах масової інформації", "Про доступ до публічної інформації", "Про інформацію", "Про друковані засоби масової інформації", "Про телебачення і радіомовлення", "Про інформаційні агентства", Положення про Апарат Київського апеляційного господарського суду, та цього Положення.
 2. Організація роботи із взаємодії Суду з представниками ЗМІ здійснюється прес-секретарем Суду (інша відповідальна особа апарату Суду).
 3. Відвідування судових засідань Суду представниками ЗМІ здійснюється без попередньої акредитації за пред’явленням службового посвідчення, а представниками іноземних ЗМІ – за акредитованою карткою, виданою у прес-службі Міністерства закордонних справ України, крім випадків проведення закритих судових засідань відповідно до процесуального законодавства.
 4. Представники ЗМІ, як і інші учасники судового процесу та особи, присутні на відкритому судовому засіданні, можуть використовувати портативні аудіо-технічні засоби відповідно до законодавства.
 5. Проведення в залі судових засідань фото- і кінозйомки, теле-, відео-, звукозапису із застосуванням стаціонарної апаратури, а також транслювання судового засідання допускається за рішенням Суду при наявності згоди на це осіб, які беруть участь у справі.
 6. Представники ЗМІ, присутні на судовому засіданні, мають дотримуватися загальних правил поведінки у судовому засіданні, вимог процесуального законодавства, не порушувати права інших осіб, не заважати відправленню правосуддя.
 7. Акредитація представників ЗМІ на офіційні заходи у Суді, за межами судового розгляду, здійснюється на кожен захід окремо, шляхом складання відповідальною особою апарату Суду відповідних списків.
 8. Списки представників ЗМІ, які висловили бажання бути присутніми на відповідному заході, складаються на основі телефонних, письмових, надісланих електронною поштою заявок із зазначенням імен та прізвищ представників ЗМІ, які вони представляють, і в часових межах, визначених у прес-анонсі.
 9. Інформування представників ЗМІ про заходи, які проводитиме Суд (урочисті збори, прес-конференції, міжнародні зустрічі тощо) відбувається шляхом завчасного розміщення на офіційному веб-сайті Суду прес-анонсів.
 10. У разі якщо кількість представників ЗМІ, які виявили бажання акредитуватися на захід, перевищує наявну кількість місць у приміщенні, де відбувається захід, відповідальною особою Суду з поясненням цієї причини може бути припинено акредитацію.
 11. Представники ЗМІ повинні дотримуватись Правил пропуску осіб у приміщення та транспортних засобів на територію Київського апеляційного господарського суду.
 12. Висвітлення діяльності Суду у ЗМІ відбувається також шляхом розсилання відповідальною особою Суду відповідних повідомлень у друковані та електронні ЗМІ.

 

 

Додаток № 2

до Положення про забезпечення доступу до публічної інформації у Київському апеляційному господарському суді 

 

 

 

ПЕРЕЛІК

відомостей, які належать до інформації з обмеженим доступом, а також відомостей, які не містять ознак публічної інформації

 

Не належить до публічної:

 

- інформація, яка на день надходження запиту не відображена та не задокументована жодним чином і на будь-яких носіях; відображення та документування якої не передбачено законодавством України;

- інформація, отримана або створена під час листування з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, фізичними особами, громадськими об’єднаннями;

- інформація, що містить у внутрішній службовій кореспонденції та доповідних записках, рекомендаціях, якщо вона пов’язана з розробленням напрямів діяльності Суду, процесом прийняття управлінських рішень і передують публічному обговоренню та/або прийняттю рішень.

Публічною інформацією з обмеженим доступом Суду є:

- конфіденційна інформація – інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою, крім суб’єктів владних повноважень, та яка може поширюватись у визначеному ними порядку за їх бажанням відповідно до передбачених ними умов;

- таємна інформація – інформація, яка містить державну, професійну, банківську таємницю, таємницю слідства та іншу передбачену законом таємницю, доступ до якої обмежується відповідно до частини другої статті 6 Закону України "Про доступ до публічної інформації" і розголошення якої може завдати шкоди особі, суспільству і державі.

- службова інформація – інформація, що міститься в документах, яким присвоєно гриф "для службового користування".

 

Додаток № 3

до Положення про забезпечення доступу до публічної інформації у Київському апеляційному господарському суді 

 

 

ІНСТРУКЦІЯ

щодо заповнення форми електронного запиту на інформацію

 

Текст електронного запиту на інформацію повинен містити одне питання та не перевищувати 1000 знаків. Запит не повинен містити вкладених файлів.

Усі поля в електронній формі запиту підлягають обов’язковому заповненню. Електронний запит на інформацію з неналежно заповненими або незаповненими полями у Суді не розглядатиметься.

Відповідь на електронний запит на інформацію надсилається на адресу електронної пошти або поштову адресу, вказану запитувачем, у строки, визначені Законом України "Про доступ до публічної інформації".

 

 

Додаток № 4

до Положення про забезпечення доступу до публічної інформації у Київському апеляційному господарському суді 

 

 

Форма електронного запиту на інформацію

 

 

Прізвище фізичної особи / найменування юридичної особи, об’єднання громадян.

 

 

 

Ім’я / відомості про юридичну особу

 

 

По батькові / керівництво,       код ЄДРПОУ 

 

 

 

Номер телефону

 

 

Поштова адреса вулиця, проспект ________________________________

будинок , корпус _______________________________________________

квартира ______________________________________________________

населений пункт _______________________________________________

область _______________________________________________________

район ________________________________________________________

індекс ________________________________________________________

 Вид, назва, реквізити чи короткий зміст документа, щодо якого зроблено запит

 

Зміст запиту

 

 

 

 

 

Відповідь на запит на інформацію прошу надіслати на електронну адресу

 

Додаток № 5

до Положення про забезпечення доступу до публічної інформації у Київському апеляційному господарському суді 

 

 

Форма письмового запиту на інформацію

 

 

 

Київський апеляційний господарський суд, вул. Шолуденка, 1, м. Київ, 04116

_____________________________,

(прізвище, ім’я, по батькові запитувача інформації)

який(яка) мешкає за адресою:

_____________________________

_____________________________

тел.________; е-mail:___________

 

ЗАПИТ НА ІНФОРМАЦІЮ

 

Відповідно до статті 34 Конституції України та Закону України "Про доступ до публічної інформації", прошу надати:

(Вид, назва, реквізити чи короткий зміст документа, щодо якого______

зроблено запит)________________________________________________

Відповідь на запит на інформацію прошу надіслати за адресою:

______________________________________________________________

Ознайомлений(а) з вимогами Закону України "Про доступ до публічної інформації" щодо відшкодування фактичних витрат на копіювання та друк копій документів обсягом більше 10 сторінок. ___________

                                                                               (підпис)

 "____" __________ 20__ р.         ____________            ________________

         (дата)                                (підпис, М.П.)           (прізвище, ініціали)

 

* При подачі відповідальній особі з питань запитів на інформацію запиту у письмовій формі на конверті обов’язково вкажіть "Публічна інформація".