flag Судова влада України

Стара версія сайту | Лист вебмайстру

Повернення судового збору, у тому числі помилково сплаченого.

Стаття 7 Закону України «Про судовий збір» -  «Повернення судового збору»:

1. Сплачена сума судового збору повертається за ухвалою суду в разі:

1) зменшення розміру позовних вимог або внесення судового збору в більшому розмірі, ніж встановлено законом;

2) повернення заяви або скарги;

3) відмови у відкритті провадження у справі;

4) залишення заяви або скарги без розгляду (крім випадків, якщо такі заяви або скарги залишені без розгляду у зв'язку з повторним неприбуттям позивача або за його клопотанням);

5) закриття провадження у справі.

2. У випадках, установлених пунктом 1 частини першої цієї статті, судовий збір повертається в розмірі переплаченої суми; в інших випадках, установлених частиною першою цієї статті, - повністю.

3. Повернення сплаченої суми судового збору здійснюється в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади із забезпечення реалізації державної фінансової політики.

 

В п. 5.3. постанови пленуму Вищого господарського суду України від 21.02.2013 № 7 «Про деякі питання практики застосування розділу VI Господарського процесуального кодексу України» зазначено, що до нормативного врегулювання порядку повернення сплаченої суми судового збору в разі неподання до господарського суду заяви чи скарги у останнього відсутні визначені законом підстави для видачі процесуальних чи будь-яких інших документів щодо повернення з Державного бюджету України відповідних сум.

 

Повернення коштів здійснюється ор­ганами Державного казначейства Укра­їни за поданням органів, що контролю­ють справляння надходжень бюджету. У відносинах щодо сплати судового збору таким органом є відповідне територіаль­не управління Державної судової адміні­страції України.

Для повернення суми помилково сплаченого судового збору Ви маєте звернутися до Територіального управління Державної судової адміністрації України із відповідною заявою.

Відповідно до Порядку повернення коштів, помилково або надміру зарахованих до державного та місцевих бюджетів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 03.09.2013 № 787, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.09.2013 № 1650/24182 заява про по­вернення коштів з бюджету, яка подаєть­ся до відповідного органу Державного казначейства України, складається плат­ником в довільній формі з обов’язковим зазначенням такої інформації: причини повернення коштів з бюджету, наймену­вання (П. І. Б.) платника, код за ЄДРПОУ (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи, реєстраційний номер облікової картки платника подат­ків (ідентифікаційний номр) або серія та номер паспор­та (для фізичних осіб, які через свої ре­лігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера об­лікової картки платника податків та мають відмітку у паспорті), місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи та номер контактного телефону, сума платежу, що підлягає поверненню, спосіб перерахування коштів з бюджету – у безготівковій формі із зазначенням реквізитів рахунку одержувача коштів чи котівкою. До за­яви подається копія платіжного доручен­ня, яким було сплачено судовий збір до державного бюджету України.

Враховуючи те, що Державна судо­ва адміністрація не має права надавати погодження про повернення коштів без підтвердження відсутності звернення до суду та підтвердження зарахування ко­штів до державного бюджету, Державна судова адміністрація самостійно, після отримання заяви про надання подан­ня, звертається до господарського суду із запитом про наявність звернення окремих юридич­них осіб до господарського суду зі сплатою відповідної суми судового збору та до казначейства із запитом про надання підтвердження щодо зарахування коштів до державного бюджету.

Після отримання відповідей із суду та казначейства, Державна судова адміністрація надає документ, у якому зазначає, що вважає за можливе повернення коштів сплаченого судового збору згідно з платіжним дорученням, що були сплачені до Державного бюджету України. Вказаний документ не є поданням, оскільки подання може видаватися державною судовою адміністрацією лише у випадку отримання довідки з господарського суду, проте такий документ на сьогодні приймається казначейством для підтвердження необхідності та можливості повернення коштів.